Ganesh Mantra and Mantras, Chanting, Meditation, Hinduism

Ganesh Mantra, Chanting. Lohana Community.orgGanesh Mantra / Chanting

OM Sumukh (or Sumukhaaya Namah)

OM Ekdant (Ekadantaaya Namah)

OM Kapil (Kapilaaya Namah)

OM Gajanak (Gajakarnakaaya Namah)

OM Lambodhar (Lambodharaaya Namah)

OM Vikat (Vikataaya Namah)

OM Vijnanesh (Vijnaneshaaya Namah)

OM Vinayak (Vinayakaaya Namah)

OM Dromrakatu (Dromrakatuaaya Namah

OM Ganadyaksh (Ganadyakshaaya Namah)

OM Balchandra (Balchandraaya Namah)

OM Gajanand (Gajanandaaya Namah)

 

OM Gan Ganpate Namah

OM Sri Ganeshaaya NamahGanesh Mantra - Lord Ganesh Who Removes All Obstacles

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Samaprabha
Neervigna Kurume Deva
Sarva Karyeshu SarvadaPrayer / Gratitude For Our Guru (Teacher, Instructor)

Guru Brahma Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat Parabrahma
Tsmai Shri Guruve Namaha

Lohana Community.org      Mind Body Spirit Soul, Inspirational, Prayers, Mantras, Ancient Wisdom

All rights reserved

Lohana Community.org